Milieu

Door gebruik van filters, speciale oven­ontwerpen, door energiezuinig stoken, of door inzet van andere grondstoffen nam de milieubelasting met 60-80% af.

Bij de productie van glas komen in het smeltproces een aantal stoffen vrij. De belangrijkste zijn stof, stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2) en koolstofdioxide (CO2).

Stikstofoxiden, en zwaveloxiden zijn zogeheten verzurende stoffen. Koolstofdioxide (CO2) is een zogeheten broeikasgas.

In de bedrijven zijn deze stoffen tot een minimum beperkt. In 25 jaar tijd nam de uitstoot met 60-80% af. Dit gebeurde met behulp van filters, speciale oven­ontwerpen, door energiezuinig stoken, of door inzet van andere grondstoffen.

In Nederland worden soms strengere eisen gesteld dan elders. Dit komt onder andere omdat de overheid en bedrijven in Nederland al lang actief zijn met milieu en energiebesparing en we hierin voorop lopen. Maar het is in sommige gevallen ook nodig. We leven hier immers in een land met veel verkeer en industrie en leven vrij dicht op elkaar.

Op gebied van uitstoot naar de lucht zullen we de komende jaren verder gaan op het pad van terugdringen van “emissies”. Daarbij wordt veel samengewerkt in de sector en wordt veel ontwikkeld in de moederbedrijven.