Samenwerking

De toppositie die de Nederlandse glasproductie wereldwijd inneemt op gebied van energie efficiency, emissies naar het milieu, productiviteit, kwaliteit en technologie zou niet mogelijk geweest zijn zonder samenwerking.

Kennis delen

Kennisdelen, samenwerking en innovatie zijn onlosmakelijk verbonden met het lange termijn voortbestaan van onze industrie.  We gaan er vanuit dat in de EU en Nederland op langere termijn alleen plaats is voor de best presterende bedrijven en dat de focus op milieu, klimaat, energie, kwaliteit en arbeidsproductiviteit steeds verder toeneemt.

Onder het motto Schoon, Zuinig en Rendabel hebben we de Routekaart naar 2030 uitgestippeld. Samenwerking prijkt hierin ook voor de toekomst bovenaan de prioriteitenlijst.

Netwerken

Elk bedrijf werkt nauw samen met het moederbedrijf en haar zusterbedrijven in andere landen. Daarnaast bestaat met onderstaande organisaties bredere samenwerking:


CelSian is de voormalige TNO Glasgroep en is wereldwijd een van de meest toonaangevende instituten op gebied van glastechnologie en onderzoek, met specialisaties in energie, emissies, modellering van productieprocessen. CelSian heeft al meer dan 25 jaar een sterke betrokkenheid bij de Nederlandse glasindustrie. Zij speelt een sterke faciliterende rol in de netwerken waarin VNG en NCNG participeren en heeft in 2001 een internationaal consortium GlassTrend opgericht.

GLASS Technology REsearch and New Developments is een consortium van ca. 50 producenten, toeleveranciers en kennisinstellingen dat werkt aan de innovatiekracht van de glasindustrie. GlassTrend organiseert studiereizen en research projecten met als belangrijk doel: efficiënter glas produceren met minder energie en emissies en werkt samen met diverse andere organisaties (ICGDGGGMICNCNG). GlassTrend zorgt voor snelle toegang tot innovaties wereldwijd. Seminars, conferenties en workshops met experts uit de hele wereld bieden kennisoverdracht van hoog niveau.

ICG is een non-profit organisatie waarin glaswetenschappelijke en technologische expertise uit bedrijven en instituten via technische comités, conferenties en publicaties wordt gedeeld en vergroot.

Op initiatief van glasproducenten en -handelaren is in 2003 in Nederland een (in de wereld uniek) systeem opgezet voor inzamelen en recyclen van vlakglasafval. Het wordt uitgevoerd door Stichting Vlakglas Recycling Nederland en betaald via een verwijderingsbijdrage op isolerend dubbelglas. Iedereen die beroepsmatig met glasafval te maken heeft kan er terecht: schilders, glaszetters, slopers, aannemers, glashandelaren en -producenten, etc. maar ook particulieren zijn welkom.

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas is een erkende uitvoeringsorganisatie in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. SDV stimuleert de kringloop van glazen verpakkingen. Het doel is het sluiten van de kringloop tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk milieurendement. Daartoe ondersteunt SDV alle partijen die zijn betrokken bij de productie, de afzet, het gebruik, de inzameling, recycling en het hergebruik van glasverpakkingen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen AgentschapNL biedt diensten aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. Bijvoorbeeld subsidies, kennis en het vinden van partners. Rvo en haar voorgangers AgentschapNL, SenterNovem en Novem hebben mee aan de wieg gestaan van vele innovaties die in de Nederlandse glasindustrie hebben plaatsgevonden, voor op gebied van geïntegreerde aanpak van verminderen van uitstoot naar de lucht en energie-efficiënter produceren.