Routekaart 2050

In de toekomst moet zeer efficiënt omgegaan worden met grondstoffen en energie. Door het steeds schoner en energiezuiniger produceren van steeds betere producten helpt de glasindustrie de transitie versnellen.

Routekaart 2050

Voor de periode tot en met 2050 is er nog heel veel werk te verzetten om de glasindustrie in staat te stellen om aan de kaders van de Parijs akkoorden te voldoen. Een en ander wordt voorbereid in een nieuwe routekaart, de routekaart 2050.

Routekaart 2030: Schoon, zuinig en rendabel

Glasproductie verbruikt energie, maar glasproducten besparen vaak een veelvoud hiervan tijdens hun levensduur.  In 2011-2012 hebben de leden van de VNG in nauwe samenwerking met AgentschapNL (nu RvO geheten), SDV, VRN en CelSian Glass & Solar een Routekaart 2030 opgesteld.

Hierin is een grondige analyse gemaakt van de mogelijkheden tot verdere verbetering van energie-efficiency, waarbij tevens verdere reducties van emissies naar het milieu in acht worden genomen en de lange termijn rentabiliteit van de sector in stand blijft. De glasindustrie denkt tot 2030 in elk geval nog 25% energie efficiënter te kunnen produceren, maar bij aantrekken van de economie en verbetering van de investeringssituatie in Europa kan dit meer worden door ontwikkeling van vergaande doorbraaktechnologieën.

De Routekaart glasindustrie bevat een visie op verbetering energie-efficiency door onder meer optimalisatie van de productieprocessen, restwarmtebenutting, verbeterde procescontrole, optimalisatie van de grondstofsamenstelling, nieuwe ovendesigns, verbeterde sluiting van de materialenkringloop en behoud en uitbouw van kennis en innovatiekracht. Daarnaast is via ontwikkeling van nieuwe producten door individuele bedrijven nog zeer veel energiewinst in de keten te behalen.